VISIT VINKOVCI

Na temelju 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 42. Statuta TZ grada Vinkovaca i članaka 5 i 7. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici grada Vinkovaca, direktorica Turističke zajednice grada Vinkovaca raspisuje 3. studenoga 2022. godine

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni suradnik u Turističkoj zajednici grada Vinkovaca

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s porodiljnog/rodiljnog dopusta, uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14 127/17, 98/19) te posebne stručne uvjete:

  1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij
  2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u turizmu
  3. poznavanje jednog stranog jezika;
  4. znanje rada na osobnom računalu;
  • -prethodna provjera znanja iz poznavanja Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma (NN 52/19) i Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)

Prijava na natječaj treba sadržavati:

  • Ime i prezime kandidata/kinje
  • Adresu prebivališta/boravišta, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte
  • Naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj
  • Specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu
  • Vlastoručni potpis kandidata/kinje.

 

Kandidati su uz prijavu obvezni priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)

– elektronički zapis (ako je osiguranik podnio zahtjev preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima o evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdaje se na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) kojima dokazuje najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u turizmu

– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda)

– originalno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)

Prijave na natječaj podnose se zaključno do 15:00 sati 10. studenoga 2022. godine bez obzira na način dostave na adresu: Trg bana Josipa Šokčevića 4, 32100 Vinkovci s naznakom: „ZA NATJEČAJ NA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK“

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi pisanoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Natječajno povjerenstvo obavit će Intervju samo s onim kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Na internet stranici Turističke zajednice grada Vinkovaca (www.visitvinkovci.com) bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja razgovora i prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najkasnije tri (3) dana prije datuma održavanja.

TZ grada Vinkovaca zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Martina Matković, dipl.oec.

direktorica TZ grada Vinkovaca

Izbornik
Skip to content